Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Częstkowie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP DEKLARACJI

Szkoła Podstawowa w Częstkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Częstkowie: http://www.czestkowo.szkolna.net/

 

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej,
  • publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo. 

 

INFORMACJE DODATKOWE - STRONA POSIADA:

  • podwyższony kontrast,
  • możliwość powiększania i pomniejszania liter,
  • podświetlane linki,
  • mapę strony,
  • jasne tło,
  • czytelną czcionkę.

Administrator strony zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by nowo publikowane materiały były maksymalnie zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01

Deklarację aktualizowano dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Iwona Białas-Rychlak.

Adres poczty elektronicznej:   szkola_czestkowo@interia.pl

Numer telefonu:  (58) 676-12-97

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Szkoła Podstawowa w Częstkowie

Częstkowo, ul. Szkolna 9

84-217 Szemud

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek posiada dwa wejścia. Główne wejście zlokalizowane jest przy ul. Szkolnej. Prowadzą do niego 5-stopniowe schody. Nie jest ono wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu (po lewej stronie drzwi) znajduje się domofon.

Drugie wejście (tylne) umożliwia dostanie się do budynku z poziomu parkingu, ale za drzwiami znajdują się kilkustopniowe schody, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Z wejścia tego mogą korzystać jedynie pracownicy szkoły.

Osoby chcące wejść do budynku szkoły korzystają z domofonu znajdującego się przy głównym wejściu, po lewej stronie drzwi.

Osobami oddelegowanymi do odbierania domofonu i udzielania informacji przy głównym wejściu są pracownicy obsługi.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek jest dwupoziomowy (parter i I piętro), nie posiada windy. Na I piętro prowadzą schody wyposażone w poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. W budynku nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pochylni, pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych, a także oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła posiada własny parking. Nie ma na nim miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza online języka migowego. Żaden pracownik nie został przeszkolony w języku migowym.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny